Tyresö 130430

Mementor har fått uppdraget att stödja såväl IFO-organisationen som hela Socialtjänstens chefs- och ledningsgäng i deras arbete med att anpassa Socialtjänstens organisation till dagens krav.

Vi har hållit i ett antal workshops då medarbetare och chefer arbetat med hur omvärlden ser ut, vad det betyder för deras organisation och hur man i Tyresö kan skapa en organisering av sitt arbete som fungerar för medborgarna och samtidigt möter de professionellas krav och behov. En riktig utmaning!

Mementors år har startat med ett antal spännande uppdrag som stöd i utveckling av lednings- och styrmodeller för komplexa system i välfärdssektorn.

Vi upplever att det sker ett skifte i hur frågorna kring ledning och styrning formuleras, där den kompetens vi utvecklat i såväl teori som praktik får stor efterfrågan. Spännande och utmanande!

Klara har fått ett 2-årigt uppdrag som stadsutvecklingsstrateg  i Nacka kommun. Hon ska hålla i trådarna så att nätverk byggs mellan aktörer på ett sätt som gynnar den önskade framtida dynamiska utvecklingen av Nacka som stad i samspel med Stockholm och regionen.

maggan-kosta-5

Under hösten har Margareta rest runt på de regionala konferenserna inom satsningen för de mest sjuka äldre och föreläst om att leda i komplexa system. I samband med detta har vi återigen tagit fram en film som gjordes under slutet av nittiotalet tillsammans med Paul Batalden, Don Berwick och Maureen Bisognano från IHI i Boston som handlar om att tänka i system.

Trots att filmen har några år på nacken så har den mötts av stort intresse och vi har fått ett antal förfrågningar om att publicera den digitalt. Nu kan ni se filmen (ca 15 minuter) genom att klicka på denna länk: Om att tänka i system (länk till youtube)

Hör gärna av er med tankar och reflektioner! Är denna kunskapsmassa ännu aktuell? Vad kan ni se i era verksamheter där ni lyckats att tänka och leda i system eller där ni se behov? margareta.palmberg@mementor.se

I vår ambition att fortsätta att skapa samhällsnytta och tillväxt genom att stötta utvecklingsförmågan i komplexa organisationer har vi rivstartat hösten med ett antal projekt. Klara är tillbaka från mammaledighet vilket helt enkelt fördubblat vår kapacitet mot i våras. Nedan kan ni läsa om ett antal av projekten som är i gång.

maggan-pa-fjallet

Appropå utmaningar är bilden ovan är från Margaretas fjällvandring mellan Nerdalshytta i Norge och Ljungdalen i Sverige i somras, 5 mil över stock och sten (mest sten) på tre dagar.

de-mest-sjuka-aldre

Mementor fortsätter att stödja utvecklingen i den nationella satsningen på de mest sjuka äldre – både på nationell nivå där Margareta kommer att åka runt som en handelsresande på de regionala mötesplatserna under hösten, och på lokal nivå i ett antal län, bl.a. Stockholm, Jönköping och Skåne.

Forskningsprojektet om en evidens-/kunskapsbaserad praktik inom skola och socialtjänst är nu i full gång. Bara runt begreppen “evidens”, “kunskap” och “vetenskaplig grund” finns det mycket att reflektera över, sedan ska de också omsättas i praktik så att det kommer alla medborgare till gagn. Tillsammans med Nacka och Järfälla kommun bedrivs interaktiv forskning för att utforska hur den praktik man har bedrivit i ett flertal projekt förhåller sig till teorin.

Projektet syftar till att öka förståelsen för och kunskapen om begreppen – både vad de betyder och hur de kan omsättas i praktik.

Vi fortsätter att, tillsammans med andra (t.ex. flera utvecklingsenheter i Sveriges landsting), kunskapsutveckla om hur man stödjer (jmf med att leda) utvecklingen i komplexa system och organisationer. Vilka är framgångsfaktorerna, vilka kompetenser och arbetssätt krävs och hur formulerar man den typen av roll i systemet? Hör av dig till klara.palmberg.broryd@mementor.se om du vill veta mer eller vara med och bidra!

aldresatsningen-som-komplext-system

Ovan ser ni en bild som tagits fram på vår Summer camp för de utvecklingsenheter i Sveriges landsting som har uppdraget att fungera som noder i den nationella Äldresatsningen i Sverige, bilden beskriver Äldresatsningen som en komplext adaptivt system.

Under hösten har Mementor fått förtroendet att bidra till utvecklingen av ett antal viktiga framtidsfrågor, bl.a. framtidens gymnasieskola, i ett flertal kommuner. I Stockholms regionen har det fria valet för eleverna som ger en hög rörlighet, i kombination med minskande årskullar satt gymnasieskolan högt på agendan, på köpet får man diskussionen om framtidens pedagogik.

framtidens-gymnasieskola

Mementors bidrag handlar ofta om att göra nulägesanalyser som belyser olika intressenters perspektiv för att kunna ta avstamp i gemensamma utvecklingsprocesser. Läs mer om våra metoder och tidigare projekt.

Inom Mementor har vi bestämt oss för att utmana oss själva genom att ytterligare utveckla hur vi, i nätverk, kan arbeta tillsammans med andra för att ytterligare bredda vår förmåga och kompetens.

« Newer Posts - Older Posts »